Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Gigászok Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Az Egyesület, mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, azzal, hogy a módosított Tájékoztatót annak hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal a weboldalán közzéteszi. Az Egyesület biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató a honlapjának (https://hatvanigigaszok.hu) nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére természetes megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az Ön által az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden tőlünk telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Mely adat minősül személyes adatnak?

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Mit jelent az adatkezelés fogalma?

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

A Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Az adatkezelő megnevezése

Az Egyesület, mint adatkezelő adatai:

Az egyesület elnevezése: Gigászok Sportegyesület

Az egyesület rövidített elnevezése: Gigászok Sportegyesület

Székhely: 3000 Hatvan Zrinyi út 52

Postai (levelezési) cím: 3000 Hatvan Zrinyi út 52

Megyei nyilvántartási szám: 1987

Nyilvántartó törvényszék: Egri Törvényszék

Adószám: 18590214-2-10

Képviseletre jogosultak: Dr Ködmön Levente Gergely az egyesület elnöke

Szőke Attila tag

E-mail elérhetőség: jegkoronghatvanban@gmail.com

Telefonszám: +3670-777-7717

Weboldal: https://hatvanigigaszok.hu

Az adatkezelések céljai, jogalapjai, az érintettek köre, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés célja: az Egyesület az általa nyújtott sporttevékenység keretében, a mozgás-rehabilitáció biztosítása érdekében kezeli a gyermekek, valamint azok törvényes képviselőinek személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja:

 • – az adatkezelés a életévüket be nem töltött gyermekek (cselekvőképtelen kiskorúak) esetében törvényes képviselőiknek a hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:14. § (1) bek.].
 • – az adatkezelés a életévüket betöltött gyermekek (korlátozottan cselekvőképes kiskorúak) esetében a gyermekek valamint a törvényes képviselőik egyidejű hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:12. § (1) bek.].
 • – a életévét betöltött gyermek (kiskorú) érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges [Infotv. 6. § (3) bek.], így az adatkezelés a gyermek hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
 • – az adatkezelés a gyermekek törvényes képviselői esetében azok hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az érintettek köre: a gyermekek és törvényes képviselőik

A kezelt adatok köre: a gyermek neve, születési adatok, a sporttevékenység helyszíne , hozzátartozó adatai ( neve, telefonszáma, email címe).

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat.

Adatkezelés a gyermekek szállításához kapcsolódóan

Az adatkezelés célja: az Egyesület az általa nyújtott sporttevékenység keretében a gyermekek edzésre, mérkőzésekre, edzőtáborokba történő szállítása és hazaszállítása érdekében kezeli a személyes adatokat. Az Ön által megadott elérhetőségeket az Egyesület az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, és egyeztetésre használja fel.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és az Egyesület között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben a gyermek – törvényes képviselőjén keresztül – az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja].

Az érintettek köre: a gyermekek és szükségszerűen azok törvényes képviselői

A kezelt adatok köre: a gyermekek és törvényes képviselőinek a felnőtt kísérők neve, lakcíme, édesanyja neve, telefonszáma és e-mail címe, munkahely címe, beosztása, iskola adatai, gyermek adatai (ruha és cipőméret, magasság, súly)

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Egyesület a szállítás megtörténtét követően haladéktalanul törli, azokat nem kezeli tovább. Azon esetekben, ahol esetlegesen probléma vagy vita merülne fel a szerződő felek között, az Egyesület a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Azon esetekben, ha az Egyesület az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

Adatkezelés különféle rendezvények, táborok szervezése érdekében, a gyermekek, illetve családtagjaik részére

Az adatkezelés célja: a gyermekek és a gyermekek családtagjai részére történő különféle rendezvények szervezése (pl. mozi, cirkusz, állatkert, tábor, stb.) érdekében kezeljük személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja:

 • – az adatkezelés a életévüket be nem töltött gyermekek (cselekvőképtelen kiskorúak) esetében törvényes képviselőiknek a hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:14. § (1) bek.].
 • – az adatkezelés a életévüket betöltött gyermekek (korlátozottan cselekvőképes kiskorúak) esetében a gyermekek valamint a törvényes képviselőik egyidejű hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:12. § (1) bek.].
 • – a életévét betöltött gyermek (kiskorú) érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges [Infotv. 6. § (3) bek.], így az adatkezelés a gyermek hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
 • – az adatkezelés a gyermekek családtagjai esetében a családtagok hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

Az érintettek köre: a gyermekek, a gyermekek törvényes képviselői, valamint családtagjaik

A kezelt adatok köre: név, lakcím, szülő telefonszáma, e-mail címe, a kezelés kezdő időpontja

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat.

Az adatkezelés célja: az Egyesület a szervezett programok lebonyolíthatóságának érdekében kezeli a személyes adatokat. Az Ön által megadott elérhetőségeket az Egyesület az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, és egyeztetésre használja fel.

Tájékoztatjuk, hogy ezen adatkezelési cél esetében a felvett személyes adatok továbbításra kerülnek a nemzetközi szervezet részére. Az adattovábbítás a GDPR 49. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján történik: az adattovábbítás az Egyesület, mint adatkezelő és a nemzetközi szervezet közötti, a gyermek mint érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. A program megvalósításában közreműködő szervezetek ( biztosító, vízumosztály, repülőtársaság stb.)

Az adatkezelés jogalapja:

 • – az adatkezelés a életévüket be nem töltött gyermekek (cselekvőképtelen kiskorúak) esetében törvényes képviselőiknek a hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:14. § (1) bek.].
 • – az adatkezelés a életévüket betöltött gyermekek (korlátozottan cselekvőképes kiskorúak) esetében a gyermekek, valamint a törvényes képviselőik egyidejű hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:12. § (1) bek.].
 • – a életévét betöltött gyermek (kiskorú) érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges [Infotv. 6. § (3) bek.], így az adatkezelés a gyermek hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
 • – az adatkezelés a gyermekek családtagjai esetében a családtagok hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az érintettek köre: a gyermekek, azok törvényes képviselői, valamint kísérői

  A kezelt adatok köre:

 • – a versenyen résztvevő gyermek családneve, keresztneve, neme, születési ideje, lakcíme, az útlevele fénymásolata, személyazonosságot igazoló okmány száma, a kiállító szerv és a kiállítás dátuma, a gyermek fényképe, videófelvétel a gyermekről, az igényelt sportruházathoz mérete, a kiválasztott versenyszámok megadása.
 • – a gyermek nagykorú kísérőjét érintően a családneve, keresztneve, az útlevél fénymásolata, mobiltelefonos elérhetősége, e-mail elérhetősége, valamint a gyermekkel fennálló rokonsági kapcsolata
 • – a gyermek törvényes képviselőjének esetében a törvényes képviselő neve, lakcíme, személyazonosságot igazoló okmány száma, a kiállító szerv és a kiállítás dátuma

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat.

Adatkezelés az adományok gyűjtéséhez kötődően

Az adatkezelés célja: Egyesületünk adományok gyűjtéséhez (pl. pénzbeli támogatás, tárgyi adományok) kapcsolódóan kezeli az adományozók személyes adatait

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adományozó személyek hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az érintettek köre: az adományozó személyek

A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat.

Adatkezelés a korábbi támogatók nyilvántartásához kapcsolódóan

Az adatkezelés célja: Egyesületünk a korábbi támogatókról nyilvántartást vezet annak érdekében, hogy egy esetlegesen felmerülő ellenőrzéskor (pl. ügyészségi ellenőrzés során) számot tudjon adni a korábbi támogatóiról

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Az érintettek köre: az Egyesületet támogató személyek

A kezelt adatok köre: a támogatók neve, címe, email cím az adóigazolások kiállítása miatt a támogató adóazonosító vagy adószáma  jele

Az adatkezelés időtartama: az Egyesület az adatokat az adott természetes személy utolsó támogatásától számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha az Egyesület az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

Adatkezelés a korábbi támogatók  megkereséséhez kapcsolódóan

Az adatkezelés célja: Egyesületünk a korábbi támogatókat – amennyiben ehhez hozzájárulásukat megadták  – megkeresi bizonyos időközönként annak érdekében, hogy az újabb gyűjtésekről, támogatási lehetőségekről az Egyesület tájékoztatást tudjon részükre adni

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a támogatók hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az érintettek köre: az Egyesületet támogató személyek

A kezelt adatok köre: a támogatók neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: az támogatók hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez kapcsolódóan

Az adatkezelés célja: az Egyesület az érdeklődők számára szakmai hírlevelet küld, melynek során a személyes adatait kezeljük. A hírlevélre történő feliratkozás teljes mértékben önkéntes.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét az Egyesület biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát az Egyesület haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban szakmai hírlevelet nem küld.

Az érintettek köre: a szakmai hírlevélre feliratkozó természetes személyek

A kezelt adatok köre: az Ön neve és e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Egyesület tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név

Székhely, egyéb elérhetőség

Ellátott tevékenység leírása

A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

Révkom Hungária Kft.

1134 Budapest Dózsa György út 150.

az Egyesület részére könyvelői feladatok ellátása

az adatfeldolgozó a 3.1.-3.11. pontokban felsorolt adatokat kezeli az ott meghatározott ideig

Web-N Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság

5100 Jászberény Szövetkezet út 5. 3/33.

az Egyesület saját weboldalának tárhely-szolgáltatója

Weboldal adatok tárolása és biztonsági háttérmentése

Melyek azok a személyes adatok amiket gyűjtünk, és milyen céllal gyűjtjük azokat

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Elemzések

Nem készítünk statisztikát sem elemzéseket.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Senkivel.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spam szűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

További információk

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Nem érkezik hozzánk harmadik féltől felhasználói adat.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az Ön által megadott személyes adatokat az Egyesület az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, ezek az alábbiak:

Adatkezelési cél

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre az Egyesület hozzáférési jogosultsági rendszerében

Adatkezelés a rendezvények szervezéséhez kapcsolódóan (lásd 3.1. és 3.2. pontokat)

Dr Ködmön Levente Gergely az egyesület elnöke

Szőke Attila ügyvezető

Kertész Gabriella egyesületi tag

Híres Alán Informatikus, egyesületi tag

Az Egyesület minden szükséges adatbiztonsági intézkedéseket tesz a természetes személyek által rendelkezésére bocsátott adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi, míg a személyes adatokat tartalmazó papír alapú okiratokat külön mappában, elzárt helyen őrzi.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek joga van kérelmezni az Egyesülettől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Egyesülettől, mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatainak kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Egyesület, mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Egyesület az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Egyesület elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat az Egyesületre, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy az Egyesület megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Egyesületre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyesület korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
b) az Egyesület adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
c) az Egyesületnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Egyesület jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Egyesület a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Egyesület bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 3.1-3.3., 3.6-3.8., 3.10-3.11 pontjaiban megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát az Egyesület korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön hozzájárulását később visszavonja.

Eljárási szabályok

Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Egyesület részére bejelenteni:

– személyesen az Egyesület székhelyén: 3000 Hatvan Zrinyi út 52
– írásban postai úton: 3000 Hatvan Zrinyi út 52
– elektronikus úton: jegkoronghatvanban@gmail.com

Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagyszámú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, az Egyesület az 1 (egy) hónapos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt. Az Egyesület a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.

Amennyiben az Egyesület nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Egyesület a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Egyesület, mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Egyesület terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

Jogérvényesítési lehetőségek

A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefonszáma: +36 1 391 1400

Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Hatóság honlapjának a címe: https://naih.hu

Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg az Egyesületnek, mint adatkezelőnek.

A bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, elhárítására megtett intézkedések

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az Egyesület az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében az Egyesület minden szükséges intézkedést megtesz.

Az Egyesület Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben az Egyesület az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.